ambitie

paradox

visie

chemie

aanpak

aanbod

contact

(placeholder)
(placeholder)

what is your next step?!

Wij willen organisaties nieuw leven inblazen!

Op weg naar betrouwbare en bezielde organisaties.


Helaas lopen bedrijven (te) vaak vast in complexe systemen. Mensen verdwalen en zijn de weg kwijt. De betrouwbaarheid van de organisatie komt in gevaar.


Nieuwe vormen van organiseren laten beheersing/control samenkomen met beweging/aanpassingsvermogen door

     vertrouwen te geven aan de medewerkers

     beweging te organiseren

     alertheid en eigenaarschap

     het ontwikkelen van kennis

     te focussen op problemen EN kansen

     de ‘echte’ vraagstukken aan te pakken

     alles te verbinden met de operatie

Wij bouwen graag mee zodat iedereen zich (opnieuw) verbonden voelt en begrijpt wat de bedoeling is.  Mensen en systemen die samen bijdragen aan hoge betrouwbaarheid.


NexStepp is een initiatief van Bert Visser (www.cothink.nl)  

en Maarten Swinkels (www.changetrek.nl).

ambitie

make

organisations

work!


paradox

Het streven naar hoge betrouwbaarheid is een actueel thema voor bedrijven. Zij zoeken: risicovermijding, veiligheid, voorspelbaarheid, duurzaamheid, zero failure en zero waste.


De zoektocht naar betrouwbaarheid leidt tot mooie oplossingen en helaas ook tot onbedoelde en tegengestelde effecten.

Hoge betrouwbaarheid wordt veelal vertaald in een beheersingsdrang met complexe systemen. Dit vervreemdt de medewerker en zo blijft veel denkkracht en gedrevenheid onbenut. De complexiteit neem toe en zo ook het aantal onderlinge afhankelijkheiden. Deze zijn moeilijk te overzien en  incidenten krijgen grotere gevolgen.


Juist bewegelijkheid en het kunnen reageren en omgaan met onverwachte gebeurtenissen is nodig voor meer betrouwbaarheid.


Hoe kunnen we deze onbedoelde effecten door meer beheersing met systemen omkeren?


systems make us move and stop !

visie

BETROUWBAARHEID IN VIEREN


Wij geloven dat betrouwbaar organiseren om evenwicht vraagt in vier samenhangende bouwstenen (4B-model):

Beheersbaarheid, Bewegelijkheid,

Bezieling en Bekwaamheid.


Beheersbaarheid richt zich op het op orde hebben van het huis: de systemen, structuur, processen en regels. Bewegelijkheid richt zich op het inspelen op veranderingen, het bieden van ruimte aan ideeën en het in staat zijn te vernieuwen.


Beheersbaarheid en Bewegelijkheid lijken vaak twee tegengestelde krachten. Veel aandacht voor Beheersbaarheid kan leiden tot bureaucratie, tot vervreemding en gebrek aan eigenaarschap en risicomijdend gedrag. Dit gaat vaak ten koste van de Bewegelijkheid.  

Bezieling en Bekwaamheid zien wij als krachten om het evenwicht terug te brengen.

Bezieling

Zijn mensen alert en opmerkzaam? Zijn ze verbonden met wat ze doen en met elkaar? Voelen ze zich eigenaar en nemen ze verantwoordelijkheid? Heerst er voldoende creatieve opwinding?

Evenwicht ontstaat met teamontwikkeling, opmerkzaamheid, leiderschap, zelforganisatie, proactief handelen, creatieve attitude en elkaar aanspreken (1 en 2).


Bekwaamheid

Is vakmanschap ontwikkeld? Wordt de denkkracht van alle mensen ten volle benut? Is kennis toegankelijk voor ieder? Vindt kennisdeling plaats? En hoe wordt kennis ingezet om hardnekkige problemen op te lossen?

Evenwicht ontstaat met meer kennis en vaardigheden over: technologie; organiseren van processen en systemen; geavanceerde probleemoplossing; organisatie-vernieuwing; veranderkunde; tools voor innovatie en creatief denken (3 en 4).

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

make reliability work!

chemie

Wij hebben veel ervaring met vraagstukken rond Productie-, Asset- of Onderhoudsmanagement. We hebben een passie ontwikkeld voor organisaties waar mensen verbonden zijn met techniek.

Wij herkennen hun valkuilen, hun rationele denkvoorkeur, hun inhoudelijke oriëntatie, hun geloof in modellen en systemen.


Technische mensen zijn van huis uit doeners. Ze zijn vaak opgeleid in een specifiek vakgebied en voelen zich vooral gewaardeerd om hun specialisme. Ze komen liever met antwoorden dan met kritische vragen. Improvisatie en actiegerichtheid is hun kracht. Wij denken dat succesvol veranderen in technische organisaties rekening houdt met die kenmerken.


Wij geloven dat technische mensen ontwikkelbaar zijn op abstractievermogen, pas op de plaats, reflectie, helicopterview, de rol van regisseur en vernieuwer. Mits je ze daarbij houvast biedt.


(placeholder)
(placeholder)
Hover Expand Widget
Hover Expand Widget
Hover Expand Widget

make it work!

aanpak

Wij geloven in een activerende aanpak. Wij bieden geen oplossingen aan, maar wel een werkwijze waarin wij mensen helpen hun eigen antwoorden te vinden. Deze antwoorden liggen vooraf niet vast en worden bepaald door de mogelijkheden van dat moment.


Specifieke accenten in onze aanpak

· werken met kleine teams aan een duidelijke opdracht/vraagstuk

· eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid in  teams

· durven te experimenteren samen met collega's, klanten en leveranciers

· inspiratie organiseren intern/extern

· ontwikkelen en leren naar behoefte

· persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers

· begeleiden van teams met interne en externe facilitator/coaches

· Ambitie en bedoeling omzetten naar visie en een wilsbesluit(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
Hover Expand Widget

effectiever omdat naar behoefte het leren toepassings- gericht wordt ingevuld.

Al doende kunnen de teams werken aan de ontwikkeling en verbetering van de organisatie en kunnen ze al doende leren.


In onze aanpak helpen wij eerst  'bedoeling' en ambitie om te zetten naar een visie en een wilsbesluit. Samen ontrafelen we die tot duidelijke ontwikkelthema's en herkenbare vraagstukken. (Visie-Stepps)


Deze vraagstukken worden toegewezen aan speciaal samengestelde teams. (Change Stepps). Wij coachen die teams en sluiten naar behoefte aan met robuuste methoden voor creatief en kritisch denken. (Lab-Stepps)


Zo wordt denkkracht van de hele organisatie geactiveerd en naar behoefte aangevuld.

Zo wordt de organisatieontwikkeling praktisch, wordt leren leuk en toepasbaar en ziet iedereen direct resultaat. Gelijktijdig verbinden de medewerkers zich aan een collectieve visie en wordt de positieve ervaring een start voor onderling vertrouwen.

Ontwikkelen eerst en al doende Leren


Onwikkeling wil de organisatie dichter bij haar 'bedoeling' brengen. Trainen wordt veel

(placeholder)
(placeholder)

make development work!

make

teams

work!

aanbod

Wij sluiten met maatwerk aan op uw specifieke vraag. Naar behoefte kunnen wij een aantal van onze ingrediënten inzetten:


1.     4B-selfie: Met een vragenlijst starten we een dialoog over de betrouwbaarheid van uw organisatie op aspecten als Beheersbaarheid, Bewegelijkheid, Bezieling, Bekwaamheid.


2.     Visie-Stepps: Een aanpak om vanuit uw ambitie een visie en een wilsbesluit te ontwikkelen. Om samen te bepalen welke vraagstukken en acties zullen leiden tot resultaat (awareness, richting)


3.      Change-Stepps (Development Stepps) Een activerende aanpak die aanzet tot doen, ongewenste patronen doorbreekt en positieve ervaringen mogelijk maakt. In speciaal samengestelde teams wordt er gewerkt aan de belangrijkste ontwikkelvraagstukken

4.     Laboratorium stepps (Learning Stepps)

Maatwerk leermodules voor specifieke

leerdoelen en organisatieontwikkeling.

> Creatief Denken

leren kansen te creëren, patronen los te laten, nieuwe perspectieven te vinden,

nieuwe concepten tot leven brengen.

> Rationeel Denken

leren om  lastige vraagstukken op te lossen, beslissingen te nemen en risico's te vermijden.

> Project Matig Werken

leren om acties zorgvuldig te doordenken, te definiëren, te plannen, wendbaar uit te voeren

en te monitoren

> Leergang Coachend Leidinggeven

leren om teams vanuit een veranderkundig perspectief te coachen en aan te sturen op verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

> Leergang Teamgericht Werken

Leren om teams te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen resultaat.

> Leergang Organisatie Coaching

Leren te ondersteunen als change-agent, coach, moderator en facilitator

contact

(placeholder)
(placeholder)

take

a trial

step!

Bent u nieuwsgierig en wilt u graag een volgende stap zetten? Zet laagdrempelig een trial-stepp: alleen of bij voorkeur met uw team.


Een middag een dialoog over rollen en ontwikkelingsfasen met het ASSETMANAGEMENT GAME


Eén middag een boeiende discussie met de

4B-SELFIE: Alle deelnemers beantwoorden vooraf de vragenlijst. Samen spreken we vervolgens over de betrouwbaarheid van uw organisatie op aspecten als Beheersbaarheid, Bewegelijkheid, Bezieling, Bekwaamheid. U krijgt daardoor zicht op de volgende stap.

NexStepp

Vestigingsplaats:

ERMELO

KvK.: 60612800

BTW:.853983410.B01


Leveringsvoorwaarden


Correspondentie:

Leidseweg 85

3531 BG UTRECHT
www.nexstepp.com

info@nexstepp.comBert Visser


bert.visser@nexstepp.com

+31613140970

Maarten Swinkels


maarten.swinkels@nexstepp.com

+31630163839


© nexstepp 2015 - 2021

Bert Visser (voorheen geassocieerd partner en senior consultant / trainer / coach bij CoThink), is mede oprichter van NexStepp.

Hij ontwerpt en begeleidt trajecten voor organisatie- ontwikkeling. Daarbij staat het samen verbeteren van bedrijfsresultaten door het mobiliseren van het “kritisch en creatief denken” centraal.

Bert ondersteunt verschillende bedrijven, vooral waar “mens en techniek” een belangrijke rol speelt. Door meer dan 25 jaar advieservaring, geloof ik dat mensen en organisaties hun eigen vraagstukken kunnen oplossen, mits de juiste vraag op het juiste moment wordt gesteld en beantwoord. Innovatie ontstaat, doordat bestaande ziens- en denkwijzen worden doorbroken. Dat vergt een krachtige proces begeleidende rol, waarbij gedisciplineerde en methodische aanpak houvast biedt.

“Vanuit visie en met betrokkenheid enthousiasme voor resultaat, inspireer, adviseer, faciliteer en begeleid ik organisaties en groepen bij:
• Het effectief implementeren van strategie: door veranderings- , risico-, portfolio- en project management.
• De analyse en het verbeteren van de bedrijfsvoering, de (her)inrichting van de organisatie, in het bijzonder voor Productie- en Asset Management.
• De communicatie en de samenwerking, teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit van medewerkers.”


Bert heeft recentelijk projecten gedaan bij: Abbott – AKZO Nobel- Ausnutria - Biocartis NV - Friesland Campina – Gemeente Amsterdam Metro & Tram- GVB - Hoogheemraadschap van Rijnland - Janssen Biologics - Janssen Pharmaceutica – Johnson & Johnson - Kerry - Nouryon – Nuon- PPG Industries Chemicals - Prorail - Rijkswaterstaat – RWE - Solidus Solutions – Total - Vialis BV – Volker Stevin Materieel – VolkerWessels Groep- Diverse waterschappen- Zeeland Refinery N.V
Info
Maarten Swinkels is organisatie -ingenieur, -adviseur, -kok en -reisleider.


Maarten heeft ruim 25 jaar projectervaring in bedrijfsleven en bij overheden, altijd met een zware changecomponent. Hij is mede oprichter en eigenaar van Changetrek en NexStepp

Reizen naar nieuwe onbekende bestemmingen geeft mij altijd veel energie.

“To travel is to live, some travel in their cars, some travel in their mind, why not travelling in the heart?”

Ik neem organisaties en personen graag mee op reis, op zoek naar nieuwe bestemmingen: nieuwe business werkelijkheden waarin idealen en economische gezondheid kunnen samenkomen (ROI, Return On Ideals).

Om daar te kunnen komen werk ik ‘onderweg’ graag aan het creatie-, innovatie- en verandervermogen van de organisatie. Het toelaten van nieuwe perspectieven en anders denken en ervaren is daarbij essentieel.
In mijn opvatting is de keerzijde van Angelsaksisch management dat het de (natuurlijke) neiging in zich heeft om de verantwoordelijkheid van de mensen over te nemen en onder te brengen in het systeem” Ik draag graag bij aan initiatieven om deze verantwoordelijkheid weer terug te geven aan de mensen zelf.
In mijn visie is de start van NexStepp een dergelijk initiatief.

Maarten heeft projecten gedaan bij: Aldipress - AKZO NOBEL - ANWB - Arboned - ARN - ASML- ATO/DLO - Aquafin - Bruynzeel - Citobenelux - Corus (Hoogovens) - Defensie (Klu, KL en KM) - DSM - Edon/Essent - Essenza home - FarmFrites - Flevo ziekenhuis - FNV Bondgenoten - Fujitsu - Gemeenten (oa: A’dam en Rotterdam) - Goudappel Coffeng - Grontmij - GVB - Heerema Marine Contractors - Hendrix UTD - Hoogheemraadschap Rijnland -Interpharm - Isover - Janssenpharma - Johnson & Johnson - Kadaster - Kerry Group - KLM - Lekkerland (EU) - Menken drinks - Ministerie OCW, VROM - NVDO - NAM - Nedtrain - NS/Railned - Ogma (P) - Olympus (D) - Panasonic - Peijnenburg - Philips - PKL Packaging (D) - Prorail - Quadraam - RAD - Red Bull - Regio Noord Veluwe - Rieter (CH) - Roto Smeets - RVS - RWE Essent - Saba - Saninova - Soltec - Stork - Telecom - Taminco - Tetra pak - Tias Nimbas - TKF - VCK - Wegener - WDOD - WP Haton - WUR
Info

Klantendag 8 december 2022 te Utrecht

BIJEENKOMST COACHES EN FACILITATORS

NIEUW

PROGRAMMA PROFEESIONEEL FACILITEREN

ontwikkel jezelf naar meester en grootmeester

(klik blok voor pdf programma)